Den grundtvigske arv

Grundtvigs tanker om, at det folkelige og det kristelige liv skulle udfoldes frit i kirke og stat, førte i midten af 1800-tallet til stor frihed i lovgivningen på det kirkelige område.
Der var tale om en folkelig og kristelig vækkelsestid, og der blev snart dannet mange valg- og frimenigheder rundt i landet, hvor Grundtvigs anskuelser med vægten lagt på folkelighed og kristendom slog an, eller hvor det grundtvigskes modpol, Indre Mission, dominerede og gav livsudfoldelsen for snævre bånd.

> Kulturen